Đèn cầy cưới màu Thiện Tài

7260

Liên hệ

Đèn cầy cưới màu Thiện Tài

1.đk2.5cm x cao 27.5cm

2.đk2.8cm x cao 29cm

3.đk3.1cm x cao 31cm

4.đk3.2cm x cao 36cm

5.đk3.2cm x cao 40cm

6.đk3.5cm x cao 42.5cm

7.đk4.0cm x cao 45cm

8.đk4.0cm x cao 5.5cm

9.đk5.5cm x cao 48cm

10.đk5.5cm x cao 56cm

Số lượng :

Đèn cầy cưới màu Thiện Tài

1.đk2.5cm x cao 27.5cm

2.đk2.8cm x cao 29cm

3.đk3.1cm x cao 31cm

4.đk3.2cm x cao 36cm

5.đk3.2cm x cao 40cm

6.đk3.5cm x cao 42.5cm

7.đk4.0cm x cao 45cm

8.đk4.0cm x cao 5.5cm

9.đk5.5cm x cao 48cm

10.đk5.5cm x cao 56cm